Säännöt

Voimassaolevat säännöt:

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Henkisen Kehityksen Liitto r.y. Sitä nimitetään näissä säännöissä Liitoksi.

2 § Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § Liiton tarkoituksena on - tutkia ja levittää henkistä tietoutta - harjoittaa edellä mainitussa tarkoituksessa alan julkaisutoimintaa - toimia alan yhdistysten neuvonta- ja tukielimenä - pitää yhteyttä kansainvälisiin henkistä kehitystä edustaviin yhdistyksiin - jakaa apurahoja.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto voi järjestää esitelmä- ja jäsenilleen koulutustilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Liittoon voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus hyväksyy. Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Liiton kokous voi kutsua kunniajäsenekseen ansioituneen henkilön. Henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat kannattaa Liiton toimintaa, voivat liittyä kannatusjäseniksi maksaen vuosikokouksen määräämän kannatusmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

6 § Hallitus voi erottaa jäsenen Liitosta, jos tämä toimii vastoin Liiton periaatteita tai jättää yhden (1) vuoden jäsenmaksunsa suorittamatta.

7 § Liiton asioita hoitaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) jäsentä; näistä kahdesta kolmeen (2-3) on joka toinen vuosi erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedotussihteerin, taloudenhoitajan ja muut virkailijat.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä on läsnä.

9 § Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai vaihtoehtoisesti varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

10 § Liiton vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa
4) valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
5) hyväksytään kokouksen työjärjestys
6) esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajan lausunto.
7) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
9) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
10) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
11) määrätään jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle
12) käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat.

11 § Liiton kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 10 päivää ennen kokousta.

12 § Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 § Jos Liitto päätetään purkaa, on samassa kokouksessa päätettävä Liiton varoista ja omaisuudesta; on otettava huomioon että varat ja omaisuus on käytettävä johonkin Liiton tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen ja mahdolliset lahjoitusvarat on käytettävä niihin liittyvien ehtojen mukaisesti.

14 § Liiton sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksessa. Muutosehdotus on tehtävä viimeistään vuoden viimeisessä kokouksessa.

Ylläolevat säännöt ovat voimassa 27.1.2022 alkaen.

 

Sääntömuutoksia on tehty pykäliin 10§ ja 12§. Alla vanhat pykälät ennen muutoksia.

 

10§ 

        6) esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilikertomus edelliseltä
            vuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto

        10) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

12 § Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle