Säännöt

Suomen Henkisen Kehityksen Liitto ry.      

Helsinki       Y-tunnus 056396-0

 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Henkisen Kehityksen Liitto r.y. Sitä nimitetään näissä säännöissä Liitoksi.

2 § Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § Liiton tarkoituksena on

      - tutkia ja levittää henkistä tietoutta

      - harjoittaa edellä mainitussa tarkoituksessa alan julkaisutoimintaa

      - toimia alan yhdistysten neuvonta- ja tukielimenä

      - pitää yhteyttä kansainvälisiin henkistä kehitystä edustaviin yhdistyksiin

      - jakaa apurahoja.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto voi järjestää esitelmä- ja jäsenilleen koulutustilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Liittoon voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus hyväksyy. Jäse­net suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Liiton kokous voi kutsua kunniajäsenekseen ansioitu­neen henkilön. Henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat kannattaa Liiton toimintaa, voivat liittyä kannatusjäseniksi maksaen vuosikokouksen määräämän kannatusmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

6 § Hallitus voi erottaa jäsenen Liitosta, jos tämä toimii vastoin Liiton periaatteita tai jättää yhden (1) vuoden jäsenmaksunsa suorittamatta.

7 § Liiton asioita hoitaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) jäsentä; näistä kahdesta kolmeen (2-3) on joka toinen vuosi erovuorossa.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedotussihteerin, taloudenhoitajan ja muut virkailijat.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on läsnä.

9 § Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § käsitellään seuraavat asiat:

        1) todetaan kokouksen laillisuus

        2) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

        3) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa

        4) valitaan kaksi  (2) ääntenlaskijaa

        5) hyväksytään kokouksen työjärjestys

        6) esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilikertomus edelliseltä
            vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto

        7) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

        8) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

        9) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

       10) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet

       11) määrätään jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus alkaneelle
            toimintavuodelle

       12) käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat.

 

11 § Liiton kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella vä­hintään 10 päivää ennen kokousta.

12 § Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle

13 § Jos Liitto päätetään purkaa, on samassa kokouksessa päätettävä Liiton varoista ja omaisuudesta; on otettava huomioon että varat ja omaisuus on käytettävä johonkin Liiton tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen ja mahdolliset lahjoitusvarat on käytettävä niihin liittyvien ehtojen mukaisesti.

14 § Liiton sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksessa. Muutoseh­dotus on tehtävä viimeistään vuoden viimeisessä kokouksessa.

Ylläolevat säännöt ovat voimassa 21.11.2019 alkaen.

 

Sääntömuutoksia on tehty pykäliin 7§, 10§ ja 12§. Alla vanhat pykälät ennen muutoksia.

 

 Liiton asioita hoitaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä; näistä neljä (4) on joka toinen vuosi erovuorossa.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedotussihteerin, taloudenhoitajan ja muut virkailijat.

10§ 

    6) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä  tilintarkastajien lausunto
    8) valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
    9) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 

12 § Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle